A+ A A-

Budowa i przebudowa odcinka ul. Władysława IV, łączącego zewnętrzny pierścień układu komunikacyjnego miasta Koszalina z węzłem obwodnicy miasta Koszalina i Sianowa w ciągu drogi ekspresowej S-6, wraz z rozbiórką i budową nowego wiaduktu drogowego w ciągu ul. Władysława IV nad linią kolejową nr 202 Gdańsk – Stargard Szczeciński w km toru 195,805 w Koszalinie. 

Przebieg procedur administracyjnych:

 

18.03.2016 - wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego o wydanie opinii co do obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
11.03.2016 - wniosek inwestora w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
14.01.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
26.11.2015 - obwieszczenie ws. możliwości zapoznania się i wypowiedzenia, co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
22.10.2015 - obwieszczenie dot. możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz składania uwag i wniosków
22.10.2015 - wystąpienie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koszalinie, w sprawie wydania ponownej opinii dotyczącej realizacji przedsięwzięcia
7.10.2015 - przedłożenie aneksu do raportu o oddziaływaniu na środowisko
5.08.2015 - obwieszczenie dot. podjęcia postępowania, wyznaczenia nowego terminu wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wystąpienia do PPIS w sprawie wydania opinii
5.08.2015 - obwieszczenie dot. możliwości składania uwag i wniosków
16.06.2015 - wydanie postanowienia o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
22.04.2015 - wpłynięcie wniosku dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Odpowiedzi na uwagi RDOŚ + aneks do raportu
Uwagi CZT do raportu o oddziaływaniu na środowisko
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Raport o oddziaływaniu na środowisko - treść
Plany sytuacyjne przedsięwzięcia
Zestaw plików inwestycji (składowe raportu, karta informacyjna)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.