A+ A A-

Docelowy przebieg drogi krajowej nr 15 na odcinku od km ok.312+356 do km. ok. 359+7580 w zakresie odcinka stanowiącego obwodnicę Nowego Miasta Lubawskiego.

 Przebieg procedur administracyjnych:

 

25.02.2016 - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
15.02.2016 - decyzja umarzająca postępowanie administracyjne dot. decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
18.01.2016 - wszczęcie postępowania o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
11.01.2016 - zawiadomienie RDOŚ, że postanowieniem z 11 stycznia 2016 r. stwierdził, że realizacja przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz nie zmieniły się warunki określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z 30.07.2010 r.
30.09.2015 - wydanie decyzji zmieniającej decyzję z dnia 30 lipca 2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach
26.08.2015 - zgromadzenie materiału dowodowego, poinformowanie stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym
3.09.2015 - wyrażenie opinii przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy oraz wyznaczenie nowego terminu rozpatrzenia sprawy
12.08.2015 - dopuszczenie Centrum Zrównoważonego Transportu do udziału na prawach strony oraz pozytywne zaopiniowane przez Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
9.07.2015 -  obwieszczenie w sprawie udziału społeczeństwa w postępowaniu, możliwości i sposobie wnoszenia uwag i wniosków (do 31.07.2015)
23.06.2015 - wszczęcie, na wniosek GDDKiA postępowania administracyjnego zmierzającego do zmiany decyzji z 30 lipca 2010 r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia 

 

 Materiały informacyjne:

 

Stanowisko CZT w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego wraz z załącznikami
Odpowiedź GDDKiA na uwagi CZT
Uwagi CZT
Mapa orientacyjna inwestycji
Zestaw dokumentów inwestycji - pełny Raport o oddziaływaniu na środowisko
Raport o oddziaływaniu na środowisko - tekst
Strona inwestycji na forum SkyscraperCity (dot. DK15 na odc. Trzebnica – Ostróda)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.