A+ A A-

Budowa obwodnicy miejscowości Nowy Korczyn – Borusowa w ramach zadania: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 973 na odcinku Busko-Zdrój – Nowy Korczyn – Borusowa wraz z budowa przeprawy mostowej na rz. Nidzie oraz rz. Wiśle
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

11.03.2016 - Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji.
15.01.2016 - obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego pozytywnie w zakresie ochrony środowiska, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia
24.07.2015 - zawiadomienie w sprawie nowego terminu załatwienia sprawy przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia (31.08.2015)
10.07.2015 - obwieszczenie o złożeniu przez inwestora uzupełnienia do Raportu ooś i możliwości składania uwag oraz wniosków (do 31.07.2015)
28.05.2015 - RDOŚ wezwał inwestora do uzupełnienia Raportu w terminie do 02.07.2015
21.05.2015 - informacja od RDOŚ: postępowanie dotyczące w/w inwestycji prowadzi Wójt Gminy Nowy Korczyn. Terminy udziału społeczeństwa i stron w postępowaniu określane są przez Wójta Gminy Nowy Korczyn. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie uzgadnia jedynie część przedmiotowej inwestycji, położonej na terenie województwa małopolskiego
29.04.2015zawiadomienie RDOŚ o nowym terminie wydania uzgodnienia przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (31.05.2015)
30.03.2015 - obwieszczenie o możliwości składania uwag i wniosków przez społeczeństwo
30.12.2014 - zawiadomienie RDOŚ w sprawie przedłużenia terminu wydania opinii o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia

 

 Materiały informacyjne:

 

Uzupełnienia do raportu z dn. 4.09.2015, 29.10.2015 i 18.12.2016.
Odwołanie CZT od decyzji środowiskowej
Decyzja środowiskowa
Treść postanowienia uzgadniającego pozytywnie warunki realizacji przedsięwzięcia w zakresie środowiskowym, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Uwagi CZT do Raportu
Uzupełnienie do Raportu - część tekstowa
Raport ooś przed uzupełnieniem
Karta informacyjna przedsięwzięcia
Zestaw materiałów przedsięwzięcia
Materiały w serwisie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.