A+ A A-

"Przebudowa linii kolejowej na stacji Tarnów Mościce w km 72,800 – 72,949”, w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych na linii kolejowej Kraków – Medyka – Granica Państwa na odcinku Biadoliny – Tarnów w km 61,300 – 80,200” w ramach Projektu: „Modernizacja linii kolejowej E30/C- E30, odc. Kraków – Rzeszów, etap III, Przetarg 1.3
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

24.11.2015 - zawiadomienie Wojewody Małopolskiego o wydaniu 21 października 2015 r. decyzji Nr 16/15 znak:WI-VIII.7840.9.24.2014, w trybie art. 36a ust. 1 i 3 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 t.j. ze zm.) orzekającej NR 6/08o zmianie decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 3/2014 z 18 kwietnia 2014 r. znak: WI-VIII.7840.9.18.2013, zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla zamierzenia, pn:. „Przebudowa linii kolejowej na stacji Tarnów Mościce w km 72,800 – 72,949” w zakresie: przebudowy gazociągu, przebudowy ulicy Podgórskiej, rowu Świerczowskiego i odwodnienia ulicy Podgórskiej oraz o zatwierdzeniu projektu budowlanego zamiennego zatytułowanego: „Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III. Przebudowa stacji Tarnów Mościce w km 72,800 – 72,94”
16.10.2015obwieszczenie w sprawie wydania postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia
03.08.2015zawiadomienie o terminach udziału społecznego oraz możliwości składania uwag do raportu (termin do 25.08.2015)

 

 Materiały informacyjne:

 

Decyzja o pozwoleniu na budowę (zmiana 2015 r.) - treść
Postanowienie uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia - treść
Uwagi CZT
Decyzja o pozwoleniu na budowę
Postanowienie RDOŚ uzgadniające warunki realizacji przedsięwzięcia
Raport Oceny Oddziaływania na Środowisko
Streszczenie raportu w języku niespecjalistycznym
Komplet dokumentacji przedsięwzięcia

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.