A+ A A-

Modernizacja linii kolejowej E30, etap odcinek Zabrze-Katowice-Kraków Przetarg nr 3 - Modernizacja odcinka Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy (km 46,700 - 67,200 linii nr 133).

Do 31.03.2015 strony mogły się wypowiedzieć co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Pierwsza decyzja dla inwestycji została wydana do 2008 roku, jednak przez 6 lat nie zdołano uzyskać wszystkich pozwoleń na budowę. W tym momencie toczy się postępowanie w zakresie decyzji w trwającej decyzji środowiskowej. Dotyczy m.in. peronów, wiaduktów, mostów, przepustów czy ekranów akustycznych.
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

22.01.2016 - zawiadomienie w sprawie poinformowania o nowym terminie zakończenia postępowania odwoławczego od decyzji RDOŚ w Krakowie z dnia 28.04.2015 r. (OO.4201.11.2014.EC), stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia (do 14.03.2016)
23.11.2015 - Wojewoda Małopolski zawiadamia, że 23 listopada 2015 r., zostało wydane przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego Postanowienie o odmowie wstrzymania natychmiastowego wykonania decyzji Wojewody Małopolskiego Nr 6/BK/2013 z 22 czerwca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.30.2015.JP, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 - szlak Krzeszowice – Zabierzów od km 46,700 do km 56,300 – obiekt 11, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg 3 – modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133)”.
23.11.2015 - wydanie decyzji przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego podtrzymującą zaskarżoną decyzję Wojewody Małopolskiego Nr 6/BK/2015 z 23 czerwca 2015 r., znak: WI-VI.7840.1.30.2015.JP, w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia inwestorowi pozwolenia na budowę inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 - szlak Krzeszowice – Zabierzów od km 46,700 do km 56,300 – obiekt 11, realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego: „Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg 3 – modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133), w części dotyczącej zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę odcinka ww. inwestycji na działkach nr 423/1, 494/1, 496/1 oraz 496/2, położonych w miejscowości Siedlec, gmina Krzeszowice (Możliwość odwołania od decyzji Głównego Inspektoratu Budowlanego z dnia 23.11.2015 do 18.01.2016)
18.08.2015zawiadomienie GDOŚ o nowym terminie rozpatrzenia odwołań od decyzji RDOŚ stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania procedury oceny oddziaływania na środowisko (nowy termin załatwienia sprawy: 07.10.2015. (Odwołanie stron do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Warszawie od decyzji zezwalającą na budowę do 27.08.2015 (obiekt 14) do 28.08.2015 (obiekt 15)).
31.07.2015 - Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 31 lipca 2015 r. decyzji nr 13/BK/2015 o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-VI.7840.1.34.2015.DM), na wniosek (uzupełniony 30 marca 2015 r. oraz 31 lipca 2015 r.) złożony przez inwestora: dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 na odcinku Kraków Mydlniki – Kraków Główny Towarowy od km 65,400 do km 67,200 – obiekt 15, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg 3 – modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133)
30.07.2015 - Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 30 lipca 2015 r. decyzji nr 11/BK/2015 o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-VI.7840.1.31.2015.KS), na wniosek złożony przez inwestora, dla inwestycji pn.: Przebudowa linii kolejowej nr 133 - Stacja Kraków Mydlniki od km 62,400 do km 65,400 linii nr 133 – obiekt 14, realizowana w ramach zadania inwestycyjnego: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, Przetarg 3 – modernizacja odcinka: Krzeszowice – Kraków Główny Towarowy (km 46,700 – 67,200 linii nr 133)
23.06.2015 - obwieszczenie RDOŚ w sprawie przekazania całości akt sprawy do GDOŚ w związku z odwołaniami od decyzji
22.06.2015 - obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę obiektu nr 11 (odwołania od decyzji do 20.07.15)
17.06.2015 - obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o udzieleniu pozwolenia na budowę obiektu nr 12 (odwołania od decyzji do 15.07.15)
28.04.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
24.04.2015 - przyłączenie CZT do postępowania na prawach strony
4.03.2015zawiadomienie RDOŚ w sprawie zakończenia postępowania dowodowego zmierzającego do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia

 

 Materiały informacyjne:

 

Treść decyzji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 23.11.2015
Skarga CZT do WSA na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - obiekt nr 14
Skarga CZT do WSA na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - obiekt nr 12
Skarga CZT do WSA na decyzję Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego - obiekt nr 11
Odwołanie CZT od decyzji o pozwoleniu na budowę - obiekt nr 15
Odwołanie CZT od decyzji o pozwoleniu na budowę - obiekt 14
Odwołanie CZT od decyzji pozwalającej na budowę dla obiektu nr 11 - szlak Krzeszowice - Zabierzów
Odwołanie CZT od decyzji o pozwoleniu na budowę dla obiektu nr 12 - stacja Zabierzów
Odwołanie CZT od decyzji RDOŚ w Krakowie
Charakterystyka przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Odpowiedzi i wyjaśnienia RDOŚ do uwag zgłoszonych przez CZT
Uwagi CZT do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia przesłane do RDOŚ w toku postępowania 
Karta informacyjna inwestycji
Zestaw materiałów inwestycji
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity (dot. E30 na odc. Wrocław – Kraków)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.