A+ A A-

Modernizacja linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze - Katowice - Kraków Przetarg nr 2 - Modernizacja odcinka: Trzebinia - Krzeszowice (km 29,110 - 46,700 linia nr 133) 
 Przebieg procedur administracyjnych:

 

17.03.2016 - obwieszczenie Wojewody Małopolskiego o zmianie pozwolenia na budowę.
16.02.2016 - Wojewoda Małopolski zawiadamia o wszczęciu 16 lutego 2016 r., postępowania administracyjnego (znak sprawy: WI-VI.7840.1.17.2016.JR) w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę nr 3/BK/2015 z 11 czerwca 2015 r. znak: WI-VI.7840.1.46.2015.KA wydanej przez Wojewodę Małopolskiego, obejmującej inwestycję pn.: Przebudowa szlaku Trzebinia - Krzeszowice od km 33,200 do km 44,800 linii nr 133 w ramach projektów: Modernizacja linii kolejowej E-30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków, przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110-46,700 linii nr 133) oraz Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze – Katowice – Kraków. Przetarg nr 4 – Sygnalizacja dla obszaru: LCS Jaworzno Szczakowa; LCS Trzebinia; LCS Kraków Mydlniki (0,000-6,847 linii nr 134) oraz (km 15,810-67,636 linii nr 133)
20.01.2016 - wydanie decyzji pozwolenia na budowę dla inwestycji pn: Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700 linii kolejowej nr 133 w ramach zamierzenia: Modernizacja linii kolejowej E30, etap II, odcinek Zabrze - Katowice – Kraków. Przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka Trzebinia Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linii nr 133) (Możliwość odwołania od decyzji zezwalającej na budowę do 17.02.2016)
01.12.2015zawiadomienie w sprawie poinformowania stron postępowania, że pismem z dnia 25 listopada 2015 r., znak: DOOŚ-oaI.4201.7.2015.oz.2, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, dalej: GDOŚ, przekazał do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skargę na postanowienie GDOŚ z dnia 11.09.2015 r., znak: DOOŚ-oaI.4201.7.2015.oz.1, stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28.04.2015 r., znak: OO.4201.12.2014.EC, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na „Modernizacji linii kolejowej E30, etap II odcinek Zabrze – Katowice – Kraków Przetarg nr 2 – Modernizacja odcinka: Trzebinia – Krzeszowice (km 29,110 – 46,700 linia nr 133)”, wraz z odpowiedzią na skargę
11.09.2015 - zawiadomienie GDOŚ w sprawie poinformowania stron postępowania oraz społeczeństwa o wydaniu postanowienia z dnia 11.09.2015 r., znak: DOOŚ-oaI.4201.7.2015.oz.1 stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 28.04.2015 r., znak: OO.4201.12.2014.EC, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia
26.06.2015 - Wojewoda Małopolski zawiadamia strony postępowania o wydaniu 26 czerwca 2015 r. decyzji nr 8/BK/2015 o udzieleniu pozwolenia na budowę (znak sprawy: WI-VI.7840.1.48.2015.BC) dla inwestycji pn.: Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700 linii kolejowej nr 133, w ramach zamierzenia: Modernizacja odcinka Trzebinia - Krzeszowice (odwołania stron od decyzji zezwalającej na budowę do 09.07.2015)
24.06.2015 - zawiadomienie RDOŚ o wpłynięciu odwołania od decyzji środowiskowej
11.06.2015 - zawiadomienie o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę dla odcinka Zabrze - Katowice - Kraków Przetarg nr 2 - Modernizacja odcinka: Trzebinia - Krzeszowice (km 29,110 - 46,700 linia nr 133)
28.04.2015 - wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
 

 

 Materiały informacyjne:

 

Treść decyzji zezwalającej na budowę inwestycji: Przebudowa stacji Krzeszowice na odcinku od km 44,800 do km 46,700
Aneks do Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach 
Załącznik do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Charakterystyka przedsięwzięcia
Link do forum inwestycji w serwisie SkyscraperCity (dot. E30 na odc. Wrocław – Kraków)

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.