A+ A A-

Perony na E-30 niezgodne z przepisami. Poświadczenie nieprawdy?

Na linii kolejowej E30, odcinki Trzebinia - Krzeszowice i Krzeszowice - Trzebinia nowe perony będą miały wysokość  0,55 m, mimo, że europejskie TSI i polskie rozporządzenie wymagają wysokości 0,76 m, dostosowanej do kursującego po linii taboru. Pełnomocnik inwestora prawdopodobnie wprowadził w błąd urząd państwowy, zatajając części zdań przy cytowaniu przepisów.

 

28 kwietnia Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla modernizacji linii kolejowej E-30 na odcinkach Trzebinia - Krzeszowice i Krzeszowice - Kraków Główny Towarowy. Urząd zignorował wniosek Centrum Zrównoważonego Transportu, aby nakazać podniesienie wysokości peronów do 0,76 m z 0,55 m, jaką przewidział inwestor - PKP PLK SA. 

W odpowiedzi na wystąpienie CZT RDOŚ poinformował m.in., że o "maksymalnie kompetentny komentarz postanowiliśmy zwrócić się do Inwestora" oraz, że "w związku z powyższym przekazujemy treść uzyskanych od Pełnomocnika Inwestora wyjaśnień". Następnie w odniesieniu do tematu wysokości peronów zawarto następujące wyjaśnienie:

"Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 czerwca 2014 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie obowiązującymi wysokościami dla projektowanych peronów są wartości 0,55 m i 0,76 m nad główkę szyny."

"Projekt jest zgodny z wymaganiami TSI. Zarówno w Decyzji Komisji nr 2008/164/WE, jak i w Rozporządzeniu Komisji nr 1229/2014 jest zapis: 'Nominalna wysokość peronu wynosi 550 mm lub 760 mm powyżej powierzchni tocznej szyny'.

Wg wytycznych PKP PLK SA Id-118 w sprawie doboru wysokości peronów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP PLK SA, perony o wysokości 0,55 m klasyfikowane są jako 'przeznaczone dla ruchu lokalnego - spełniające warunki UIC' oraz o aktualnym statusie normatywu wg Wytycznych:

- Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle kolejowe i ich usytuowanie Dz. U. Nr 151,

- Karta UIC 741 OR/5,

- TSI PRM."

 

A jak jest naprawdę?

A oto pełna treść przytoczonych w piśmie RDOŚ przepisów:

 

1. Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych...:

"Wysokość peronu powinna wynosić 0,76 m albo 0,55 m nad główkę szyny w zależności od typu pojazdu kolejowego zatrzymującego się przy peronie.”

W odpowiedzi dla RDOŚ pełnomocnik PKP PLK urwał cytat z rozporządzenia za słowem "szyny".

 

2. TSI-PRM:

TSI-PRM w punkcie 4.1.2.18.1. (Wysokość peronu) dopuszcza równorzędnie dwie wysokości peronu: 0,76 m i 0,55 m. Jednakże w punkcie 4.1.2.21.1. (Wymagania dla podsystemu) nakłada obowiązek wyposażenia peronów w urządzenia umożliwiające wsiadanie pasażerowi na wózku do pociągu, o ile wielkość uskoku między krawędzią progu drzwi a krawędzią peronu przekracza 75 mm w poziomie lub 50 mm w pionie. Jeśli zajdzie takie uzgodnienie między zarządcą infrastruktury i przewoźnikiem, to alternatywnie zagwarantowanie takich urządzeń w pojeździe może wziąć na siebie przewoźnik.

Nie ma informacji o żadnym takim uzgodnieniu. Zresztą dla wszystkich byłoby wygodniej (a zwłaszcza dla niepełnosprawnych, ale i dla pozostałych pasażerów także), gdyby peron znajdował się po prostu na tym samym poziomie co podłoga przy wyjściu z pociągu, niż na różnych -  za to z jakimiś urządzeniami, które po pierwsze kosztują, po drugie są niewygodne, po trzecie skorzystanie z nich zabiera czas i osoby korzystającej i pozostałych jadących w pociągu.

 

3. Id-118

Wewnętrna instrukcja "Wytyczne w sprawie doboru wysokości peronów na liniach kolejowych zarządzanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA Id-118" z sierpnia 2013 r. wbrew temu co podano w piśmie w ogóle nie przewiduje wysokości 0,55 m. Konkretne wielkości podają dwa punkty §2 instrukcji:

"3. Perony o wysokośći 0,76 m nad główkę szyny należy traktować jako uniwersalne tj. zapewniające normatywne warunki dostępu do wszystkich rodzajów wejść pociągów pasażerskich, zgodnie z kartą UIC 741 OR.

4. Z zastrzeżeniem ust. 5 możliwe jest projektowanie peronów o wysokości:

1) 0,96 m - przeznaczonych wyłącznie dla pojazdów aglomeracyjnych o odpowiedniej konstrukcji strefy wejść do wagonu,

2) 0,38 m - w przypadkach uzasadnionych szczególną funkcją eksploatacyjną lub architektoniczną danego peronu (na przykład perony kolejowo-tramwajowe, perony na stacjach, na których budynki, budowle lub ukłd funkcjonalny są objęte ochroną konserwatorską lub mają charakter historyczny)."

Dodatkowo w karcie wprowadzającej znajdują się następujące punkty:

"3) brak kompatybilności wejść wagonowych niektórych typów pojazdów z peronami o wysokości 0,55 m oraz zwiększoną różnicę wysokości krawędzi peronu w stosunku do typowych podestów /wejść w taborze/.

4) pełną uniwersalność peronów wysokości 0,76 m nad główkę szyny, pozwalającą na przyjmowanie wszelkich typów kolejowych pojazdów pasażerskich, niezależnie od konstrukcji."

 

4. Karta UIC 741 OR:

Karta UIC 741 OR analizuje relacje różnego typu taboru do różnej wysokości peronów i uznaje wysokość 0,76 m za najlepsze rozwiązanie. W wersji angielskiej określono ją jako „excellent choice”.

 

Więcej

Przypominamy, że jeszcze w 2012 r. obecny wiceprezes PKP PLK Andrzej Pawłowski w piśmie, do którego dotarło CZT, stwierdził, że „wszystkie realizowane przez PKP PLK SA projekty modernizacyjne uwzględniają potrzeby osób z ograniczoną możliwością poruszania się i są zgodne z wymogami decyzji Komisji Europejskiej  nr 2008/164/WE z dnia 21 grudnia 2007 r. dotyczącej technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie aspektu 'Osoby o ograniczonej możliwości poruszania się transeuropejskiego systemu kolei konwencjonalnej i transeuropejskiego systemu kolei dużych prędkości.' (…) W aktualnie realizowanych projektach inwestycyjnych nie występują przypadki obniżania peronów do 550 mm ngs.”

Więcej o tej sprawie pisaliśmy w artykule "Afera peronowa? Setki nowych peronów nie pasują do taboru">>>.

CZT złożyło odwołania od obu decyzji środowiskowych. Z pełną dokumentacją można zapoznać się na stronie projektu w witrynie Transport pod Kontrolą>>>.

Instrtukcja Id-118 dostępna jest tutaj>>>.

 

O projekcie

Projekt Transport pod Kontrolą prowadzony jest przez Centrum Zrównoważonego Transportu w partnerstwie z Fundacją Normalne Miasto - Fenomen, przy dofinansowaniu ze środków EOG w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”. Poza niniejszym serwisem, monitorującym planowane inwestycje transportowe, w ramach projektu Transport pod kontrolą prowadzimy działania kontrolne sposobu organizacji transportu na poziomie strategicznym. O tych działaniach informujemy na stronie www.czt.org.pl.

Wykaz produktów

Powiadamianie

Zaglądając do serwisu jesteś w stanie zapoznać się z aktualnie przygotowywanymi inwestycjami, ale musiałbyś to robić regularnie, aby być pewnym, że nie przegapisz żadnej ważnej informacji – np. ogłoszenia z terminem na składanie uwag, czy pojawienia się nowej inwestycji. Aby zapewnić naszym użytkownikom aktualną informację niebawem uruchomimy powiadamianie e-mailowe o pojawiających się wydarzeniach dla inwestycji spełniających wybrane przez Ciebie kryteria. Te kryteria mogą dotyczyć zarówno typu inwestycji (drogowa lub kolejowa) jak i jej położenia (w określonych województwach).

Projekty pism

Dla inwestycji, które uważamy za kluczowe, przygotowujemy projekty pism. Są to głównie projekty uwag w tzw. procedurach wymagających udziału społeczeństwa. Czasami są to także projekty odwołań od decyzji – w przypadkach kiedy decyzje te naszym zdaniem są znacząco sprzeczne z interesem społecznym, bądź ochroną środowiska. Ponieważ projekty te mają służyć do wykorzystania przy sporządzaniu własnych pism, staramy się je umieszczać w serwisie na ok. 7 dni przed terminem na ich złożenie.